AVÍS LEGAL

Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de  juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació social: ASOCIACIÓ PEAC ONTINYENT
C.I.F./N.I.F.: G97116628
Domicili social: carrer de Josep Melcior Gomis, 7 - 46870 Ontinyent
Telèfon: 962915685

Avís Legal

El web de comercioin.com té com a finalitat facilitar el coneixement de l’associació i les activitats que realitza, i servir de plataforma comuna de venda dels diferents associats amb l’objetiu que el client accedisca als comerços des d’un mateix lloc. És el comerç que lliura la mercaderia el responsable de la venda, l'associació només posa a la disposició del comerciant la plataforma

Comercioin.com es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu web.

Comercioin.com no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es deriven de l’accés al seu web, de l’ús que es faça de la informació que conté o de l’accés a altres matèries en Internet que es faça a través dels seus enllaços.

Propietat intel·lectual del web

Els drets de propietat intel·lectual sobre el web, el disseny gràfic i els codis són titularitat de comercioin.com.

Correspon a dita associación l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest web per al seu ús personal i privat, però es prohibeix usar-lo amb finalitats comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’Asociació Peac Ontinyent.

L’Asociación Peac Ontinyent vetlarà pel compliment de les condicions anteriors i per la deguda utilització dels continguts presentats en la pàgina web. A més a més, exercirà les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment dels drets per part de l’usuari.

Condicions per a la reproducció parcial

 • Que se cite expressament com a font d’informació.
 • Que es realitze amb ànim d’obtindre la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús distint de l’individual o privat.
 • Que cap contingut inclòs en aquest web no siga modificat de cap manera.
 • Que cap element disponible en aquest web siga utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o la resta de continguts que l’acompanyen.
 • Que siga comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent, a comercioin.com i, al seu torn, que s’obtinga l’autorització certificada de l’associació per a dita reproducció.
 • Que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers o s’instal·len en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local.

Responsabilitat amb els enllaços

La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té sols finalitat informativa. Comercioin.com rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en dites pàgines web. Les referències eventuals que es realitzen en el web de comercioin.com a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador que siguen de titularitat de tercers, no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de comercioin.com.

Responsabilitat sobre seguretat

Comercioin.com no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a comercioin.com.

Responsabilitat dels continguts del web

Comercioin.com rechaza la responsabilidad que se derive de la mala utilización de los contenidos y se reserva el derecho a actualizarlos cuando quiera, a eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva.

 • Comercioin.com rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web.
 • Comercioin.com no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguen sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica d’aquests publicats en la seua pàgina web.

Confidencialitat de les dades

Comercioin.com es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels nostres usuaris i visitants i a complir els requisits legals en vigor.

D’acord amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, comercioin.com es compromet a complir l’obligació de secret de les dades de caràcter personal i del deure de guardar-les. Per això, adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En conseqüència:

 • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusivament, als fins indicats en el formulari que òmpliga l’usuari.
 • L’l’Asociación Peac Ontinyent i els comerços i serveis associats empraran les dades recollides per als fins del formulari, per a enviar la compra efectuada o per a trametre la informació i les promocions que es porten a terme.
 • No cedirem a tercers aliens a l’associació ni vendrem o compartirem les dades dels usuaris.
 • No contactarem amb cap usuari, tret que siga estrictament necessari per al servei requerit.
 • Teniu dret a obtindre la informació d’aquestes dades, la rectificació, cancel·lació i oposició enviant-nos un e-mail a info@comercioin.com.

Virus, pirateria i altres atacs informàtics

No heu de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós. No heu de tractar de tindre accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què dita pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Us comprometeu a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria comportar la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment de dita normativa a les autoritats competents i cooperarem amb aquestes per a descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, si s’incompleix la present clàusula, deixareu immediatament d’estar autoritzats a usar aquesta pàgina web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o danyós que puga afectar el vostre ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús de la pàgina web o de la descàrrega de continguts d’aquesta o als que aquesta readrece.

El nostre dret a modificar aquestes condicions

Tenim dret a revisar i modificar aquestes condicions en qualsevol moment.

Estareu subjectes a les polítiques i condicions vigents en el moment en què useu aquesta pàgina web o efectueu cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals hàgem de fer canvis amb caràcter retroactiu en dites polítiques, condicions o declaració de privacitat, i en aquest cas, els possibles canvis afectaran també les comandes que hàgeu fet prèviament.